top of page

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat a Körös-Consult Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Vörösmatry utca 1., cégjegyzékszám: Cg.: 04-09-005749, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-99117/2016) (az “Üzemeltető”) tevékenysége során kezelt adatokkal, és az általa vezetett és kezelt nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.
Adatvédelmi felelős: György-Mózes Zsófia, telefon: +36 1 365 1656 e-mail: titkarsag@kconsult.hu
1113 Budapest, Karolina út 17/b. I. emelet 23. Az Üzemeltető adatkezelésének jogalapja mindig az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra
1.2. A Szabályzat célja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározza a Üzemeltető által végzett adatkezelés legfontosabb szabályait, meghatározza a Üzemeltetőnél vezetett nyilvántartások törvényes működésének biztosításához szükséges felelősségi rendet, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
1.3 A Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.
2. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatálya
2.1. Területi hatály: a Üzemeltető internetes oldalán (az “Oldalak”) kínált szolgáltatások igénybevételének minden területe.
2.2. Időbeli hatály: a Szabályzat a kiadás napjától, módosításig, illetve visszavonásig érvényes.
2.3. Személyi hatály: minden – a jelen Szabályzat 4.10. pontjában meghatározott módon regisztrált – természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (az “Regisztrált érdeklődő”, vagy az “Ügyfelek”) kiterjed. Amennyiben nem saját adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
2.4. Tárgyi hatály: a Szabályzat hatálya kiterjed a Üzemeltetőnél az Regisztrált érdeklődő adatairól vezetett nyilvántartások kezelésével összefüggő teljes adatkezelési folyamatra.
3. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elkészítésekor figyelembe vett fontosabb jogszabályok
(i) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (az “Adatvédelmi Törvény”);
(ii) A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
(iii) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes érdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
4. Értelmező rendelkezések
4.1 Személyes Adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
4.2 Különleges Adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
4.3 Adatállomány: a Üzemeltető rendszerében kezelt adatok összessége.
4.4 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
4.5 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
4.6 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az Oldalakon – a Regisztrált érdeklődő által a 4.10 pontban rögzített Hozzájárulás alapján – megadott adatok vonatkozásban a Üzemeltető minősül Adatkezelőnek, tekintettel arra, hogy az adatokat a Üzemeltető az általa üzemeltett szerveren tárolja.
4.7 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
4.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
4.9 Hibás Adat: helytelen, pontatlan vagy időszerűtlen adat.
.10 Hozzájárulás: a leendő Regisztrált érdeklődő kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel Regisztrált érdeklődő beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes Adatok kezeléséhez. (a “Regisztráció”), illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Cselekvőképtelen és/vagy 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
4.11 Tiltakozás: az Regisztrált érdeklődő nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
5. Az Adatkezelésre, az Adatkezelőre, valamint az Adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok
5.1. Adatkezelés
5.1.1 Az Adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.
5.1.2 Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Adatkezelő a felelős.
5.1.3 Az Adatkezelő a Személyes Adatokat az Adatvédelmi Törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján kezelhet. A Üzemeltető által kezelt Személyes Adatok köre:
Vezeték és keresztnév
Cégnév
Szakterület (opcionális)
Cím
E-mail cím
Telefonszám
Érdeklődési kör (opcionális)
5.1.4 Az Adatkezelés célja, hogy a Üzemeltető a Regisztrált érdeklődői kéréseket megfelelően tudja teljesíteni, valamint, hogy Regisztrált érdeklődőinek az aktuális hírekről, ajánlatokról értesítést (a “Hírlevél”) küldjön elektronikus, postai úton, valamint telefonos megkeresés által (“Közvetlen Üzletszerzés”), továbbá az Ügyfelek igényeinek felmérése, közvélemény kutatás, és a Üzemeltető fejlesztésének előmozdítása.
5.1.5 A Üzemeltető Adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.
5.2. Adatfeldolgozás
5.2.1 Az Adatfeldolgozónak az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait az Adatvédelmi Törvény határozza meg.
5.2.2 Az Adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
5.2.3 A Üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben az Adatkezeléssel kapcsolatos döntések végrehajtásához általa megbízott Adatfeldolgozót vegyen igénybe.
6. Az adatok tárolása
6.1 A Üzemeltető az adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az Regisztrált érdeklődő számára hozzáférhető, és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
6.2 A Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az Adatkezelés biztonságának védelméről, amely az Adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
7. Az adatok felhasználása
7.1 Az adatok célhoz kötöttsége
7.1.1 Személyes Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. A Üzemeltető az 5.1.4 pontban felsorolt célok tekintetében kívánja az Regisztrált érdeklődő adatait felhasználni.
7.1.2 Csak olyan Személyes Adat kezelhető, amely az 5.1.4 pontban meghatározott Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
8. Adattovábbítás
8.1 Személyes Adatok törvény felhatalmazása alapján, vagy akkor továbbíthatók harmadik szervnek vagy személynek, ha az adatátadáshoz a Regisztrált érdeklődő hozzájárult, és ha az Adatkezelés feltételei az adatot átvevő szervezetnél vagy személynél minden egyes adatra nézve teljesülnek.
9. Az adatok törlése, helyesbítés
9.1 A Regisztrációt vagy a kezelt adatokat törölni kell:
az Regisztrált érdeklődő kéri;
a Üzemeltető nem kíván az Regisztrált érdeklődővel kapcsolatot tartani;
az Adatkezelés célja megszűnt.
9.2 Személyes Adatai helyesbítését, pontosítását az Regisztrált érdeklődő kérheti.
10. Felelősségi szabályok
10.1 Jogellenes adatkezelés
10.1.1 Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a Személyes Adatok védelmének, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit.
10.1.2 Az adatvédelmi biztos a jogellenes Adatkezelés észlelése esetén az Adatkezelőt az Adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az Adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.
10.1.3 Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint Személyes Adatainak kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
10.2 Szankciók
10.2.1 A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 177/A. §-a határozza meg és szankcionálja a jogosulatlan Adatkezelés és a Különleges Adatokkal való visszaélés legsúlyosabb eseteit.
10.2.2 A társadalomra veszélyesség szempontjából csekélyebb adatvédelmi jogsértéseket és szankcióit az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet határozza meg.
11. Felelősség kizárása
11.1 A Üzemeltető Oldalainak tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. A Üzemeltető mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az Oldalai tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, tovább nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért. Az adatok és információk helyességét az egyedi esetekre vonatkozóan felül kell vizsgálni.
11.2 A Üzemeltető nem vállal felelősséget az Oldalakról elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Üzemeltető Oldalaira mutató internetes oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az Oldalak használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.
Az érdeklődő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, honlap: www.naih.hu) lehet élni.

bottom of page